Bước 1: Chọn confirm thẻ tín dụng để get verified

scm1

Bước 2: Paypal sẽ thông báo đã charge $1,95 trên thẻ Visa Smartcash của bạn

(Lưu ý: Thẻ phải đủ tiền để thực hiện giao dịch này)

scm2

Bước 3: Đăng nhập thẻ Smartcash để lấy CODE

Code là 4 chứ số trước chữ CODE của giao dịch. Ví dụ : 1701

scm3

Bước 4: Nhập CODE vào tài khoản.

scm4

Tài khoản của bạn đã verify thành công.

Từ bây giờ thẻ Smartcash của bạn có rất nhiều tiện ích vượt trội

scm6

> Hướng dẫn tạo tài khoản Paypal

> Hướng dẫn confirm email tài khoản Paypal

> Hướng dẫn add credit card tài khoản Paypal