Để quản lý mã Token BK đã tạo, Khách hàng chỉ cần thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim, chọn Mã Token BK ở thanh menu trái

  • Bước 2: Lựa chọn các mã Token BK cần quản lý tương ứng

    • Bước 2.1: Quản lý mã Token BK chưa sử dụng

Danh sách mã chưa sử dụng sẽ được hiển thị.

- Khách hàng có thể sử dụng nút Copy để sao chép mã Serial hay mã PIN của mã Token BK

- Có thể sử dụng nút Sort để lọc các giao dịch

    • Bước 2.1: Quản lý mã Token BK đã sử dụng

Danh sách mã đã sử dụng sẽ được hiển thị.

- Khách hàng có thể sử dụng nút Copy để sao chép mã Serial hay mã PIN của mã Token BK

- Có thể sử dụng nút Sort để lọc các giao dịch